Site Overlay

ESTATUTS ENTITAT ESPORTIVA

CAPÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1 

El Club Patinatge Artístic Monjos és una entitat privada constituïda en data 20 d’Octubre de 2008, formada per persones físiques, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre. L’activitat esportiva principal de l’entitat és de caràcter federat. 

Article 2

El domicili social s’estableix a la localitat de Sta. Margarida i els Monjos, Avda. Cal Rubió S/N pavelló municipal d’esports tel. 938186061, CP 08730. En cas de variació es comunicarà al Registre d’entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport.

Article 3

El Club Patinatge Artístic Monjos té com a principal modalitat o disciplina esportiva la de Patinatge Artístic i està afiliat a la Federació Catalana de Patinatge. A tal efecte funcionaran les seccions esportives corresponents. En el supòsit de práctica federada d’aquestes modalitats o disciplines, l’entitat s’afiliarà a les federacions esportives catalanes corresponents, la qual cosa haurà de comunicar-se al Registre d’entitats esportives. La junta directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d’altres modalitats o disciplines esportives. Tal decisió serà ratificada per l’assemblea general de l’entitat i comunicada al Registre d’entitats esportives.

Article 4

Sens perjudici que la seu social i låmbit principal d’actuació radiquin a Sta. Margarida i els Monjos, les activitats físiques i esportives no queden subjectes a un àmbit territorial determinat. 

Article 5

El funcionament de l’entitat esportiva es regeix per principis democràtics i representatius, i la sobirania plena resideix en l’assemblea general. 

L’entitat es regeix pel Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, per altres disposicions que la despleguin, pel Decret 145/1991, de 17 de juny, pel Decret 96/1999, de 24 de març, i pel Decret 215/2008, do 4 de novembre. Es regeix, també, pels seus estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats per l’Assemblea General. Subsidiàriament, són d’aplicació les normes reguladores de la Federació Esportiva Catalana a la qual està afiliada per la modalitat o disciplina principal. 

 

CAPÍTOL SEGON: DELS SOCIS 

 

Article 6

Són socis de l’entitat les persones físiques que havent sol·licitat l’admissió mitjançant el procediment estatutari han estat acceptades per la junta directiva, Elş socis podran ser de les classes següents: numeraris, d’honor i aspirants.

 1. Són socis numeraris totes les persones majors d’edat que satisfacin la quota social establerta. 

Seran socis d’honor, aquelles persones a qui l’assemblea general confereixi aquesta distinció, i tindran un lloc de preferència en els actes oficials de l’entitat. 

Els menors de divuit anys seran qualificats com a socis aspirants i tindran dret a l’ús de les instal·lacions socials initjançant la quota que fixi l’assemblea general i passaran automàticament a ser socis numeraris en complir la majoria d’edat. 

La junta directiva pot proposar la creació d’altres tipus de socis, l’aprovació dels quals, i les condicions per les quals s’hagin de regir, correspondrà a la decisió de l’assemblea general. 

 1. Lexpedient d’ingrés d’un soci consistirà bàsicament en un escrit de sol·licitud, amb les dades personals del soci. 

 2. En cas d’incompliment de les obligacions de soci es podrà acordar amb caràcter temporal, la suspensió de la condició de soci, la qual cosa caldrà que sigui notificada al soci amb especificació dels recursos contra aquesta decisió. 

La condició de soci serà recuperada quan quedin reestablertes les condicions incomplertes. 

 1. La condició de soci es perd: 

 1. Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la junta directiva. 

 2. Per acord de la junta directiva basat en faltes de caràcter molt greu, amb audiència prèvia a l’interessat i la corresponent mcoació d’expedient disciplinari.

 5.   Els socis numeraris tenen els drets següents: 

 1. Participar amb veu i vot a l’assemblea general. 

 2. Ser electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l’entitat.

 3. Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l’entitat 

6.   Són obligacions dels socis numeraris; 

 1. Abonar les quotes d’entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que estableixin els òrgans de representació o de govern. 

 2. Complir els estatuts de l’entitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències. 

 3. Contribuir al compliment de les activitats de l’entitat, tant esportives com de participació en el òrgans directius, consultius, o de govern, quan escaigui.

 4. Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l’entitat i notificar els canvis d’aquesta adreça. 

 

CAPÍTOL TERCER: ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, DE GOVERN I D’ADMINISTRACIÓ 

 

Article 7

 

 1. Els òrgans de representació, govern i administració seran: 

       a)    L’assemblea general

       b)    La junta directiva

 1. L’assemblea general és l’òrgan superior de govern del club esportiu, i els seus acords són vinculants per a tots els socis i per a la junta directiva. 

 2. Integren l’assemblea general tots els socis numeraris majors d’edat que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria.

 3. L’assemblea general pot ser ordinària o extraordinària. És ordinària l’assemblea que preceptivament s’ha de dur a terme un cop a l’any per conèixer i aprovar, com a mínim, les matèries següents: memòria de les activitats realitzades, liquidació de l’exercici vençut i pressupost per a l’exercici econòmic següent. Són extraordinàries totes les altres assemblees que es convoquin en el curs de l’exercici. 

 4. L’assemblea general, a més de les competències esmentades al punt anterior, té competència especial en les matèries següents: 

 1. Fixació de la quantia de les quotes ordinàries i d’entrada, llevat que la modificació tingui únicament la finalitat de restablir el seu valor, i amb aplicació com a màxim del percentatge de variació de l’índex general de preus al consum (IPC), des de l’última modificació. 

 2. Establiment de quotes extraordinàries o derrames. 

 3. Adquisició, venda o gravamen dels béns mobles o immobles de l’entitat el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost anual de l’exercici. 

 4. Règim disciplinari. 

 5. Propostes que la junta directiva acordi sotmetre a l’assemblea. 

 6. Propostes que els socis vulguin presentar a l’assemblea, sempre que tingui el suport del 5% dels socis numeraris de l’entitat. 

 7. Modificació dels estatuts. 

 8. Proposta de fusió o segregació de l’entitat. 

 9. Dissolució de l’entitat. 

Article 8 

 1. La convocatòria de les assemblees s’ha de fer per acord de la junta directiva, a instància pròpia o a petició dels socis. En aquest últim supòsit, sempre que el tema proposat per a la seva deliberació no es refereixi a una qüestió ja tractada i resolta pel propi òrgan assembleari en els últims sis mesos anteriors a la data de la sol·licitud, es tindrà l’obligació de convocar-la si ho demanen un mínim d’un 10% dels socis numeraris. Des del dia que la junta directiva rebi la sol·licitud en forma dels socis fins a la convocatòria de l’assemblea no poden passar més de 30 dies. 

 2. Les assemblees generals restaran vàlidament constituïdes en priniera convocatòria quan hi concorrin la meitat dels seus membres, i en segona convocatòria amb independència del nombre d’assistents. Entre la primera i la segona convocatòria han de transcórrer 30 minuts. 

 3. Els acords s’han de prendre per majoria dels presents en el moment de la votació, excepte en aquelles matèries en què s’hagi previst una majoria qualificada. 

 4. L’assemblea general serà presidida per una mesa integrada pel president i els altres components de la junta directiva, i actuarà com a secretari qui ho sigui de l’entitat. 

Article 9 

 1. La junta directiva és l’òrgan de govern de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les seves activitats esportives, com també gestionar-ne el funcionament. 

 2. La junta directiva està formada per un mínim de 3 persones, una de les quals en serà el president, una altra el secretari i la tercera el tresorer, Podran formar part de la junta directiva, a més dels càrrecs preceptius citats, un o més vice-presidents i els vocals que calguin, tots els membres de junta directiva hauran de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors d’edat civil i no tenir suspesa la condició de soci al moment de la convocatòria

 3. Presentació i proclamació de candidatures, 

 4. Realització de l’elecció, l’escrutini i la proclamació dels guanyadors. Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de la realització ha de transcórrer un mínim de 30 dies håbils i un màxim de 60. 

Article 14 

La convocatòria d’eleccions correspon a la junta directiva. L’acte de les votacions pot fer-se coincidir amb una assemblea general o bé realitzar-se independentment.

Article 15 

La convocatòria d’eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins els darrers 6 mesos de vigència i sempre amb l’antelació necessària perquè l’elecció es faci abans que es clogui el mandat. 

Article 16 

La junta directiva ha de fer pública la convocatòria d’eleccions mitjançant l’anunci en un diari d’àmplia difusió a la localitat del domicili de l’entitat, o per tramesa directa als socis, i, en tot cas, s’ha de fer pública al tauler d’anuncis de l’entitat. Igualment, s’ha de comunicar a la federació catalana de l’activitat esportiva principal de l’entitat. 

Article 17 

La convocatòria que amuncii les eleccions ha d‘informar almenys del següent: nombre de llocs que cal proveir, càrrecs, condicions per ser elector i candidat, dia i lloc del sorteig per a la designació dels components de la junta electoral, terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions, terinini per a la presentació de candidatures, dia i lloc de les eleccions i temps d’obertura del col·legi electoral, i forma d’acreditació d’electors, 

Article 18 

La junta electoral designada ha d’estar integrada per un nombre de 3 membres i un nombre igual de suplents. 

Article 19 

Dins els dos dies següents a la seva designació, els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment, i elegir-ne el president. Ha d’actuar com a secretari de la junta electoral, amb veu però sense vot el que ho sigui del club. 

Article 20 

Correspon a la junta electoral: conèixer i resoldre les reclamacions durant el procés, l’admissió i el refús de les candidatures i proclamar-les, decidir incidents i, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis o candidats, i publicar i comunicar els resultats. 

 

Article 21 

Les reclamacions davant la junta electoral s’han de fer en un termini màxim de 3 dies, després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació. La resolució de la junta, que serà executiva, s’ha de dictar dins els 3 dies següents. 

 3. Correspon al president: la representació legal de l’entitat, i al vicepresident o vicepresidents, per ordre de grau, substituir el president en cas d’absència, vacant o malaltia.

 4.  El tresorer és el dipositari de l’entitat i li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sens perjudici de les competències que pugui correspondre al president i al secretari de l’entitat. Ha de formalitzar durant el primer mes de cada any el balanç de situació i els comptes d’ingressos i de despeses, que s’han de posar en coneixement de tots els socis.

 1. El secretari ha d’encarregar-se de l’arxiu de la documentació, de redactar els documents que afectin la marxa administrativa de l’associació esportiva i portar el llibre de registre d’associats el llibre d’actes. 

 2. L’adscripció dels càrrecs de junta directiva, llevat el de president, s’ha de fer entre els socis que integren la junta, deixant-ho a la decisió del president.

 3. És competència de la junta directiva: l’admissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci; la convocatòria de les assemblees; la convocatòria d’eleccions per proveir els càrrecs de la junta directiva; la presentació a l’assemblea general de l’informe o la memòria sobre les activitats de l’entitat, de la liquidació de l’exercici econòmic amb el balanç i el compte de resultats, i el pressupost i la programació per a l’exercici següent. 

 4. L’elecció dels membres de la junta directiva s’ha de realitzar per un període de 6 anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totals. Els membres de la junta directiva són responsables de la seva actuació davant de l’assemblea general. En cap cas poden tenir compensació econòmica. La junta ha de ser convocada pel seu president, a iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels seus membres, i com a mínim s’ha de realitzar una reunió per trimestre. Restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents la meitat dels membres que la componen. Els acords de la junta directiva s’han d’adoptar per majoria simple dels membres presents. Correspon al secretari d’estendre acta de les reunions de la junta directiva Qualsevol membre de la junta directiva pot exigir que quedi reflectit a l’acta el vot en contra que puguin emetre contra un acord i la seva explicació de vot, de forma succinta. 

Article 10 

Contra els acords presos pels òrgans de representació, govern i administració, llevat els de matèria disciplinària relatius a la conducta esportiva, es pot interposar recurs davant l’autoritat judicial en el termini de quaranta dies següents a la data de la seva adopció. 

CAPÍTOL QUART: PROCEDIMENT ELECTORAL 

Article 11 

Els membres de la junta directiva s’han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els socis de l’entitat amb dret a vot. 

Article 12 

Són electors i elegibles els socis numeraris amb les condicions següents: ser majors d’edat i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures. 

Article 13 

El procediment electoral s’ha d’ajustar a les fases següents: 

 1. Convocatòria de les eleccions i constitució de la junta electoral, i aprovació del cens electoral.

Contra els acords de la junta electoral, pot interposar-se recurs davant el comitè d’apel·lació de la Federació Catalana corresponent a l’activitat esportiva principal de l’entitat, en el termini de 3 dies següents a la notificació de l’acord impugnat o al d’aquell que s’entengui desestimada tàcitament la reclamació perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini establert. 

Article 22 

Les candidatures han d’incloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel candidat a president. 

Article 23 

Si es presenta o fos vàlida només una única candidatura, la junta electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits per a la junta directiva. 

Article 24 

Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la junta electoral ho ha de comunicar a la junta directiva o la comissió gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos. 

Article 25 

L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora l’ha de comunicar la junta electoral mitjançant certificació, dins els 3 dies següents, a la junta directiva, al Registre d’entitats esportives i a les federacions esportives catalanes a què estigui afiliada l’entitat. 

Article 26 

Els candidats elegits han de prendre possessió dins els 5 dies següents a la seva elecció, sense que aquesta circumstància modifiqui l’acabament del mandat natural previst en aquests estatuts ni el començament del nou mandat. 

Article 27 

El cessament de components de la junta directiva es produeix, si és el cas, per les causes següents: 

 1. Acabament del mandat natural per al qual van ser elegits.

 2. Pèrdua de la condició de soci de l’entitat.

 3. Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit.

 4. Mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.

 5. Decisió disciplinària que l’inhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació de l’entitat.

 6. Aprovació d’un vot de censura.

Article 28 

La suspensió del mandat com a membre de la junta directiva es produeix per les causes següents: 

 1. Sol·licitud de l’interessat quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la junta. 

 2. Suspensió de la condició de soci. 

Article 34 

Un cop comprovada l’adequació de la sol·licitud per part de la mesa del vot de censura als requisits de l’article 32, la junta directiva ha de convocar l’acte de la votació, que haurà de realitzar-se en un termini no inferior a 10 dies ni superior a 20 dies. La convocatòria s’haurà d’ajustar a les condicions estatutàries per a la convocatòria d’assemblees. 

Article 35 

El vot de censura només el pot acordar la majoria dels 2/3 dels socis assistents a l’assemblea convocada a l’efecte, i sempre que en l’acta de votació hi participin, com a mínim, un 25% del total de membres de ple dret del club. 

Article 36 

Un cop acordat el vot de censura, el president, la junta directiva o els membres a qui afecti cessaran automàticament, i s’aplicarà el règim de provisió transitòria de vacants corresponent, segons els supòsits previstos en els articles del 29 al 31. 

 

CAPÍTOL SISÈ: RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL 

Article 3

Règim econòmic 

Et patrimoni fundacional de l’entitat resta integrat per les aportacions inicials dels socis fundadors, i és de 3.000 euros. 

 1. L’entitat se sotmet a règim de pressupost i patrimoni propi, amb les limitacions legals que corresponguin, Lobjectiu principal dels béns de què disposa és el foment i la pràctica de les activitats esportives de l’entitat i les possibles rendes s’hauran d’aplicar a la conservació i el desenvolupament dels seus objectius socials, sense que en cap moment puguin repartir-se beneficis entre els seus associats i directius. 

 2. La junta directiva té les facultats de disposició econòmica de l’entitat amb el límit del total de despeses previstes en el pressupost anual, amb una variació màxima d’un 20%. En el cas que calgui superar aquesta quantia s’estableix com a preceptiva la convocatòria d’una assemblea general per tal que autoritzi el pressupost complementari. 

 3. L’assemblea general només pot autoritzar a la junta directiva l’adquisició, el gravamen i l’alienació de béns o acceptar diners en crèdit o préstec durant l’exercici, fins a un import conjunt que no excedeixi del 20% del pressupost d’ingressos. Per excedir d’aquest límit, cal que la proposta sigui aprovada por los 2/3 parts dels assistents a l’assemblea. No es pot autoritzar l’emissió de títols de deute que estiguin garantits per parts alíquotes patrimonials a favor dels socis de l’entitat.

 4. L’emissió de títols transmissibles representatius de deute o l’alienació o el gravamen de béns immobles el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost d’ingressos aprovats per a l’exercici s’han de tractar en assemblea general i ha de ser aprovat per les 2/3 parts dels assistents. 

 5. Quan es tracti de prendre diners a préstec en quantitat superior al 50% del pressupost anual, i també en el supòsit d’emissió de títols de deute, és preceptiu l’informe favorable de la Secretaria General de l’Esport. 

 6. El producte obtingut de l’alienació d’instal·lacions esportives i dels terrenys en què es trobin, ha d’invertir-se íntegrament en l’adquisició, la construcció i la millora de béns de la mateixa aplicació, segons els objectius esportius de l’entitat, llevat que hi hagi informe favorable de la Secretaria General de l’Esport. 

Article 38 

Règim documental 

 

Registre d’entitats Esportives

 

 1. Integren el règim documental i comptable: 

 1. el llibre d’actes.

 2. el llibre de registre de socis. 

 3. els llibres de comptabilitat.

 4. els balanços i comptes de guanys i pèrdues i la memòria econòmica. 

2. Els llibres d’actes dels òrgans de govern i els de comptabilitat s’han de diligenciar davant els organismes administratius corresponents, davant la Federació Catalana de l’Esport principal de l’entitat o per diligència notarial.

CAPÍTOL SETÈ: RÈGIM DISCIPLINARI 

Article 39 

El règim disciplinari esportiu s’estén a conèixer les infraccions de les regles de joc o competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa. 

Article 40 

La potestat disciplinària confereix als seus titulars la possibilitat de reprimir o sancionar els socis, esportistes, tècnics i directius. 

Article 41 

L’exercici de la potestat disciplinària correspon: 

 1. Als jutges o àrbitres durant el desenvolupament d’un joc, partit o competició de caire intern associatiu. Les seves decisions són inapel.lables. 

 2. A la junta directiva. 

 

Article 42 

 1. Contra els acords disciplinaris adoptats en primera i única instància per la junta directiva, es pot interposar recurs: 

 1. Davant el comitè d’apel·lació de la Federació Catalana de l’activitat esportiva principal del club, quan es tracti de sancions per infraccions contra la conducta esportiva, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat. 

 2. Davant l’autoritat judicial, quan es tracti de sanció imposada per infracció de les normes de conducta associativa, en el termini de 40 dies següents a la notificació de l’acte impugnat. 

     2.  Per mitjà de reglament de règim interior, aprovat per la junta directiva i ratificat per l’assemblea general, s’estableix un règim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris d’aplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent. 

      3.  Subsidiàriament és d’aplicació el règim disciplinari previst en el Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol. 

 

CAPÍTOL VUITÈ: REFORMA DELS ESTATUTS I CAUSES D’EXTINCIÓ O DISSOLUCIÓ 

Article 43 

Els estatuts poden ser modificats o reformats per acord de l’assemblea general convocada a l’efecte mitjançant votació favorable de les 2/3 parts dels socis assistents. 

Article 44 

L’entitat es pot extingir per resolució judicial, per fusió o absorció en altres associacions o clubs, i per les altres causes previstes en l’ordenament jurídic vigent. L’extinció del club per qualsevol causa comporta la cancel·lació, d’ofici o a instància de part, de la seva inscripció al Registre d’entitats esportives, L’acord de fusió o absorció en altres associacions o clubs s’ha d’adoptar, com a mínim, per una majoria dels dos terços dels socis assistents a l’assemblea general convocada a l’efecte. 

Excepcionalment, l’entitat es pot dissoldre per l’acord adoptat en assemblea general convocada a l’efecte per una majoria de 2/3 parts dels socis assistents, i sempre que representin la majoria del total dels socis amb dret a vot. 

Article 45 

Dissolta l’entitat, el romanent del seu patrimoni social, si n’hi ha, revertirà a la col·lectivitat, i a tal efecte s’haurà de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de l’Esport, perquè acordi la destinació dels béns per al foment i desenvolupament de les activitats fisicoesportives.